„Katowicki Węgiel” Sp. z o. o.

ul. Ks. Franciszka Ścigały 14

40 – 205 Katowice

 

Ogłasza przetarg na: „Dostawę materiałów wiążących do granulacji oraz wspomagających efektywność spalania granulatów wytworzonych na bazie mułów węglowych i miałów węglowych.”

 

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Przetarg: Dostawa materiałów wiążących do granulacji” do dnia 20.06.2024r. do godziny 11.00 w kancelarii Spółki.

 

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 21.06.2024r. o godzinie 13.30 w siedzibie Spółki. Wymagane wadium 180 000,00zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) płatne przelewem na konto PKO BP S.A. 79 1020 2498 0000 8002 0192 1154 z dopiskiem „Przetarg: Dostawa materiałów wiążących do granulacji”.

 

Wymagania ofertowe dotyczące przetargu są do nabycia w siedzibie firmy „Katowicki Węgiel” Sp. z o. o. ul. Ks. Franciszka Ścigały 14, 40–205 Katowice pokój 204 w cenie 100zł + VAT. „Regulamin udzielania zamówień…” jest udostępniony do wglądu w siedzibie Spółki w Dziale Zakupów, Umów i Administracji lub na stronie internetowej www.wegiel.katowice.pl w zakładce O nas/Przetargi.

 

Upoważniony do udzielenia informacji oferentom w kwestiach formalnych Marcin Barański tel. nr 693-112-469. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający i oferenci związani są „Regulaminem udzielania zamówień…” i wymaganiami ofertowymi. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.