Aktualności

30 Gru

Zmiany w dokonywaniu i przyjmowaniu płatności

Uwaga: Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) - art. 22 ust. 1.
Przypominamy nasz numer konta bankowego:
PKO BP SA I/O Sosnowiec 79 1020 2498 0000 8002 0192 1154
Wróć do listy

Partnerzy:

Certyfikaty:
Szybki kontakt:
  • ul. Ks.Franciszka Ścigały 14
  • 40-205 Katowice
  • tel.: +48 32 351 34 28